Metody pro automatizované určení anaerobního prahu

P. Kváča 1, J. Radvanský 2

 

Pracoviště

1. Odbor automatického řízení a inženýrské informatiky, ÚPART, FS ČVUT Praha

2. Klinika tělovýchovného lékařství, 2. LF UK Praha

Výzkum je podporován Grantovou Agenturou České Republiky (GAČR) jako součást grantového projektu GAČR No. 106-96-1586, (Model řízení transportu kyslíku krevním oběhem.)

 

Klíčová slova : Anaerobní práh, zátěžový test, spiroergometrie, počítačové zpracování, preskribce pohybové aktivity

 

KEY WORDS : Anaerobic threshold, exercise test, computer processing method, exercise prescription

pohybové aktivity

 

Autoři

Ing. Pavel Kváča

Odbor automatického řízení a inženýrské informatiky, ÚPART, FS ČVUT Praha

Technická 4, Praha 4 - Dejvice

MUDr. Jiří Radvanský, CSc.

Klinika tělovýchovného lékařství, 2. LF UK Praha

V Úvalu 84, Praha 5 - Motol

 

 

 

 

Metody pro automatizované určení anaerobního prahu

KVÁČA P., RADVANSKÝ J.

Souhrn

Subjektivnost určení anaerobního prahu spočívající v různém určení tohoto parametru v závislosti na zkušenostech zátěžového fyziologa je častým argumentem proti jeho používání. Automatizované systémy nabízející vyhodnocení anaerobního prahu nepopisují algoritmy jak k hodnotě anaerobního prahu dospěly a tím přispívají k nejednoznačnosti určení tohoto parametru, obzvláště když i u těchto automatizovaných systémů je potřeba uplatnění zkušeností při vlastním vyhodnocení. Odstranění tohoto problému řešíme návrhem třech automatizovaných algoritmů nezávislých při vyhodnocení na lékařových zkušenostech. Ověření metod provádíme na vzorku deseti netrénovaných dobrovolníků mužského pohlaví. Rozdíl vyhodnocení u zvolené závislosti Minutová ventilace = f(Tepová frekvence), mající konkávní charakter vhodný pro každý algoritmus vyhodnocení, mezi jednotlivými automatizovanými metodami v průměru je od 2,62% do 5,36%. Každá metoda splňuje podmínky na unifikaci a reproducibilitu. Subjektivita vyhodnocení se přesunuje k volbě metody a závislosti pro tuto metodu.

 

Methods for Automated Anaerobic Threshold Determination

KVÁČA P., RADVANSKÝ J.

Summary

Anaerobic threshold (AT), though generally accepted, has a significant subjective factor laying in different AT determination with respect to physician experience. This subjective factor, together with the absence of a standardised exercise protocol can be a limitation for its practical use. Automated systems offering anaerobic threshold evaluation often do not describe exact algorithms for its determination . We suggest three automated algorithms of AT determination eliminating partly its subjective estimation error. Decision of parameter and algorithm selection still remains subjective. The verification of the practical applicability was proven on the sample of ten untrained health male volunteers applying the relation heart rate versus ventilation which has the concave feature suitable for each method. The evaluation difference between the methods was from 2,62% to 5,36% in average by relation Minute Volume = f (Heart Rate). The algorithms are fully reproducible, but the final use of each method remains subjective because of relation selection.

 

Úvod

Anaerobní práh je veličina používaná řadu let pro diagnostiku tělesné zdatnosti, zefektivnění tréninkového procesu sportovců i pro preskribci pohybové aktivity v rámci primární i sekundární prevence. Přesto použití tohoto parametru zůstává sporné - a to jak nejasně definovanou podstatu tohoto jevu, tak i pro nepřesně definovatelný postup jeho určení. Skeptický pohled na určení anaerobního prahu dobře vystihuje Yeh [4] ”Navzdory popularitě koncepce anaerobního prahu, neinvazivní kritéria určení zůstávají subjektivní a invazivní ověření anaerobního prahu je založeno na údajích o laktátu z tepen, míchaného žilního laktátu, žilního laktátu a vzorků z kapilár bez jakéhokoliv uvažování laktátových diferencí z těchto zdrojů.”

Většina zátěžových fyziologů však takto skeptická není, např. s poukazem na dobré využití tohoto parametru pro diagnostiku a následnou preskribci pohybové aktivity pro zdravé jedince a pacienty se srdečními onemocněními [5], a tento parametr se snaží při každém zátěžovém testu určit neivazivním způsobem ze spiroergometrických parametrů. Při jeho určení se soustřeďují především na hledání vizuálního zlomu vzrůstu spiroergometrických parametrů [1]. Z toho pak vyplývá základní problém který určení anaerobního prahu má, totiž že každý zátěžový fyziolog se rozhoduje většinou na základě subjektivní zkušenosti, kterou získal během své praxe a tu pak použije při stanovení anaerobního prahu. Dá se říci, že dosud určení ANP není algoritmické, jelikož z identických vstupních dat (i z jediné závislosti, např. tepové frekvence na čase) určí více hodnotitelů různé výsledky a to bez možnosti zdůvodnění proč jsou různé.

Vhodné by tedy bylo oprostit se při určování anaerobního prahu ze závislosti na zkušenostech a přinejmenším problém algoritmizovat - tedy zajistit, aby ze stejných vstupních dat bylo možné dostat stejný výsledek. Jediný způsob jak dosáhnout tohoto oproštění je v přesné algoritmizaci určení anaerobního prahu za účelem dosažení automatizace jeho určení. Popsáním několika přesně popsaných algoritmů by se dosáhlo, že určení anaerobního prahu na jiném pracovišti ze stejných dat by bylo stejné. Automatizované systémy dodávající se k měřícím přístrojům toto určení nabízejí, ale i zběžným pohledem na vyhodnocení je zřejmé, že tento problém neřeší. Nabízejí několik metod učení, ale z důvodu utajení firemního tajemství tyto algoritmy přesně nepopisují a nevíme tedy jakým způsobem k výsledné hodnotě dospěly. Pak není možné takto určený anaerobní práh porovnat s jiným, určeným ze stejných dat, ale na softwaru od jiného výrobce. Při vyhodnocení těchto systémů je zřejmý i druhý problém: od uživatele většinou chtějí aby rozdělil měření na dvě skupiny. Dobré je na této nejčastěji používané metodice automatizovaných systému vyhodnocení anaerobního prahu prozrazení algoritmu - je použit algoritmus hledání průsečíku dvou lineárních regresních přímek, špatné je však, že tato žádost vlastně znamená žádost o aplikaci naší zkušenosti (”Najdi kde je zlom a já ti to upřesním proložením dvou přímek”, nabízí počítač. Problém vyvstává tím palčivěji, čím VÍCE máme naměřených hodnot - např. u breath - by - breath analyzátorů.). Po provedení tohoto rozdělení se vlastně znovu dostáváme k problému subjektivnosti určení anaerobního prahu, protože je velká pravděpodobnost neshody rozdělení bodů měření u dvou různě zkušených zátěžových fyziologů.

Naším cílem bylo najít takové metody, které při vyhodnocení už jsou méně ovlivněny lékařem a jeho zkušenostmi, tedy zčásti odstranit subjektivitu určení anaerobního prahu. Hlavní požadavek na tyto metody je unifikace, reproducibilita a robustnost metody (malá chyba vzniklá v jediném bodě měření, jejíž odchylka od možného průběhu není na první pohled patrná, by u robustní metody měla přinést jen zanedbatelnou chybu výsledku a to bez ohledu na to, v kterém měřeném bodě se vyskytla). Algoritmus vyhodnocení postupuje vždy stejným způsobem a určení anaerobního prahu bude vždy ze stejných dat stejné. Při algoritmizaci pro nás nebyla důležitá technická náročnost výpočtu.

V této práci se budeme zabírat metodami určení anaerobního prahu šířeji po stránce algoritmické a metodické. Nebudeme se již zabývat přímou aplikací na vhodné konkrétní zátěžové závislosti, jak již bylo zmíněno v [3]. Připomeneme také hlavní vzorce z [3] pro úplnost popisu automatizovaných metod. Všechny automatizované metody porovnáme v závěru článku na vzorku provedených vyšetření pro lepší představu , jak tyto metody konkrétně pracují.

 

Metody

Metody pro automatizované určení anaerobního prahu jsme vypracovali tři. Pojmenování metod vychází ze zkráceného algoritmu metody, první část je vždy název použité regresní metody a druhá část uvádí kritérium pro vyhodnocení.

Exponenciální metoda - minimum spojnice (I.)

Tato metoda byla podrobně odvozena v [3] a je založena na exponenciální regresi. Nejprve se provede proložení naměřených bodů vyšetření exponenciální regresní křivkou. Nutné je aby zvolená závislost měla exponenciální charakter (exponenciála, nebo její rotace v rovině). Po provedení exponenciální regrese je v počátku a na konci měření provedena konstrukce dvou tečen na exponenciání regresní křivce. Po nalezení průsečíku těchto tečen se na exponenciální regresní křivce hledá nejbližší bod k určenému průsečíku. Požadujeme tedy minimální velikost spojnice, vzdálenost (ANP - P). Viz. Obr. 1.

Exponenciální charakter závislosti se posuzuje exaktně podle těchto kritérií. Za prvé, první bod leží vždy níže než poslední bod, a za druhé počet bodů ležících pod přímkou spojující první a poslední bod měření je vyšší než počet bodů nad přímkou. Poměr bodů ležících pod přímkou a všech bodů se blíží ke 100 %. Vizuálně má závislost konkávní (vydutý) charakter.

Click to view details

Obr. 1 - Exponenciální metoda

Pro určení musíme spočítat nejdříve hodnoty exponenciálních regresních koeficientů (1) a (2)

(1)

(2)

Ze znalosti regresních koeficientů můžeme spočítat průsečík tečen konstruovaných v počátku a na konci měření (3),(4).

(3)

(4)

Posledním krokem metody je nalezení místa na exponenciální křivce s minimální vzdáleností k průsečíku. X - ovou hodnotu tohoto bodu získáme řešením transcendentní rovnice (5) a Y - ovou souřadnici z rovnice (6). Řešení transcendentní rovnice (5) se provádí numerickými iteračními metodami.

(5)

(6)

 

Lineární metody

Algoritmus této a následující metody vychází z metodiky používáné v automatizovaných vyhodnocovacích systémech, ale odstraňuje jejich častý problém. Tento problém leží v nutnosti rozdělení naměřených bodů na dvě skupiny lékařem provádějící vyhodnocení. Tyto systémy používají k vyhodnocení totiž metodu hledání průsečíku dvou regresních přímek, která toto rozdělení z principu vyžaduje. Každá skupina se pak proloží lineární regresní přímkou. Průsečík obou přímek se považuje za anaerobní práh. Je zřejmé, že tato metoda však úplně není vhodná pro automatizované zpracování dat na počítači, protože zařazení bodů do dvou skupin provádí odborný lékař intuitivně na základě svých zkušeností. Zařazení jednoho bodu měření do jiné skupiny pak může dávat podstatně odlišné výsledky. Tato chyba může být minimalizována větším počtem bodů měření, ale i při větším počtu bodů by někdy dva lékaři s různými zkušenostmi rozdělili skupinu naměřených bodů jinak.

Pokud bychom požadovali objektivní vyhodnocení, které by bylo reprodukovatelné musíme splnit dvě podmínky. Za prvé musíme provést všechny kombinace rozdělení naměřených bodů a za druhé musíme zvolit kritérium jak z těchto všech řešení vybrat to nejlepší. Námi vypracovaný algoritmus u obou metod pracuje následovně. Postupně rozděluje všechny body měření do dvou skupin. Provede se výpočet regresních koeficientů pro dvě regresní přímky (7) a (10). První přímka (7) má k bodů a druhá přímka (10) n-k bodů. Regresní koeficienty první resp. druhé přímky se vypočítají z (8) a (9), resp. (11) a (12). V prvním kroku má první skupina dva body a druhá všechny zbývající.

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Dalším krokem při výpočtu je určení průsečíku přímek. Ten zjistíme vzájemným porovnáním (13) rovnic (7) a (10). Z rovnice (14) zjistíme jeho x - ovou souřadnici a z rovnice (15) jeho y - ovou souřadnici.

(13)

(14)

(15)

Po provedení všech kombinací dostaneme množinu řešení z nichž se musí vybrat to optimální. K výběru jsme připravili dva algoritmy. Při obou algoritmech se automaticky zamítají ta řešení, která končí mimo interval vymezený prvním a posledním bodem řešení.

Obr. 2 - Lineární metody

- minimum kvadrátu odchylek (II.)

První kritérium výběru ze všech možných variant je použití minima součtu kvadrátu odchylek. Metoda lineární regrese prokládá přímku zvolenými body u obou skupin bodů s nejmenší velikostí součtu kvadrátů odchylek. Ta je při různě velikých skupinách bodů různá. Proto se může provést výběr nejlepšího rozdělení bodů a tedy i nejlepší rozdělení podle minima součtu všech kvadrátů odchylek bodů od určené regresní křivky.

Součet kvadrátů odchylek se provádí pro obě regresní přímky a výsledné vyhodnocení je tedy pro minimum součtu kvadrátů odchylek obou přímek (16). Hledá se pro jaké rozdělení k je součet Sk minimální. Toto rozdělení se pokládá za optimální a určený průsečík regresních přímek při tomto rozdělení se pokládá za anaerobní práh.

Velkou výhodou tohoto způsobu vyhodnocení je nezávislost na tendenci zvolené závislosti. I u opačně zvolené závislosti, která nemá konkávní (vydutý) ale konvexní (vypouklý) charakter dokáže najít nejlepší řešení.

(16)

 

- maximum úhlu zlomu (III.)

Druhé kritérium použité na vyhodnocení proložení obou regresních přímek vychází z požadavku najít co největší úhel zlomu mezi oběma přímkami. Na obr. 2 je tento úhel označen řeckým písmenem a. Tento úhel zjistíme tak že odečteme úhel který svírá přímka y2 s rovnoběžkou na úrovni yP od úhlu který svírá y1 s rovnoběžkou na úrovni yP. Zmíněné přímky popsané rovnicemi (7) a (10) mají tento úhel implicitně uveden ve své směrnici B2 resp. B1. Směrnice udávají velikost svého úhlu v tangentové hodnotě toho úhlu, proto můžeme pracovat přímo s arcustangentovými hodnotami směrnic.

Fyziologicky mají pro nás pouze význam kladné směrnice ukazující nárůst parametru v čase v závislosti na zátěži. Záporné hodnoty by potom ukazovaly buď přímo na nesprávnost zvoleného rozdělení intervalu měření nebo přímo na patologickou reakci.

Aby metoda byla použitelná jak pro konkávní tak i pro konvexní závislosti musí být jedno která závislost vykazuje vyšší hodnotu směrnice zda y1 nebo y2. To dosáhneme pokud budeme používat absolutní hodnotu rozdílu (17). Hledáme při jakém k je úhel a maximální. Toto rozdělení se pak pokládá za optimální, mající největší zlom, a průsečík obou přímek se považuje za anaerobní práh.

(17)

 

Výsledky a diskuse

Pro porovnání všech tří metod jsme provedli 10 zátěžových vyšetření netrénovaných dobrovolníků mužského pohlaví. Byl zvolen následující zátěžový protokol. Nejprve 5 minut zátěž 1 W/kg, poté zvýšení každou minutu o stejný přírůstek pohybující se od 0.25 do 0.5 W/kg podle tělesné konstituce jednotlivce. Zátěžový test byl ukončen v okamžiku nedodržení zvoleného tempa nebo pro subjektivní potíže vyšetřovaného. Údaje o měřených osobách jsou v tab. 1.

 

 

 

Měření

Počet stupňů

Věk

[roků]

Výška

[cm]

Hmotnost

[kg]

Procento tuku

[%]

BMI

[kg/m2]

Maximální zátěž

[W]

Maximální tepová frekvence

[tepů/min.]

1

8

23

176

79.00

17.10

25.50

375

192

2

5

43

188

84.00

14.80

23.82

290

180

3

7

20

178

76.00

20.00

23.99

280

188

4

7

20

186

67.50

12.90

19.51

220

192

5

8

22

183

65.00

12.70

19.41

260

189

6

5

22

177

73.00

14.90

23.30

300

178

7

7

15

176

65.00

15.80

20.98

300

180

8

5

24

193

80.00

14.20

21.48

350

170

9

11

19

184

79.50

13.10

23.48

450

172

10

5

25

182

79.00

11.80

23.85

200

170

Minimum Maximum

5

11

15

43

176

193

65

84

11.80

20

19.41

25.50

200

450

170

192

Průměr

6.8

23.3

182.30

74.82

14.73

22.53

302.50

181.10

SD

1.83

7.1

5.39

6.50

2.31

1.96

70.04

8.30

Tab. 1 - Popis vzorku vyšetřovaných osob

Pro vyhodnocení byla zvolena závislost vykazující dle [3] exponenciální charakter, aby bylo možno objektivně porovnávat všechny metody. Lineární metody jsou v našem popisu na trendu nezávislé, pracují jak pro konvexní tak konkávní závislosti, ale exponenciální metoda musí mít pouze konkávní charakter. Podle těchto hledisek je nevýhodnější parametr pro určení tepové frekvence, která je nejlepší fyziologický parametr pro preskribci pohybové aktivity závislost Minutová ventilace - jako funkce tepové frekvence. Tato závislost má v našem případě z 89.67% exponenciální charakter (viz. tab. 2), toto můžeme prohlásit na základě analýzy trendu jednotlivých závislostí prováděných podle kritérií zmíněných u metody (blíže [3]).

Výsledky exponenciální metody jsou v tab. 2. V tabulce je i uveden exponenciální trend závislosti vzhledem ke zmíněným kritériím.

 

 

Měření

Počet bodů

Anaerobní práh (ú./min.)

Trend (%)

Poměr ATTF/ATMAX

S(xi-xn)2

1

8

144

100

75.00

92.91

2

5

148

66.7

82.22

25.45

3

7

155

100

82.45

109.07

4

7

158

100

82.29

26.61

5

8

160

83.33

84.66

24.86

6

5

150

100

84.27

5.08

7

7

131

80

72.78

51.48

8

5

138

66.67

81.18

35.17

9

11

132

100

76.74

24.99

10

5

132

100

77.65

14.41

Minimum

Maximum

5

11

131

160

66.67

100

72.77

84.66

5.08

109.07

Průměr

6.8

144.8

89.67

79.92

41

SD

1.83

10.54

13.53

3.88

32.3

Tab. 2 - Vyhodnocení exponenciální metodou - minimum spojnice

Výsledky lineárních metod jsou v tab. 3. a 4. V každé tabulce je uvedeno kolik má při dané metodě první skupina počet bodů aby vyhodnocení bylo optimální vzhledem ke kritériu metody. V tabulce 4. je uveden i maximální úhel zlomu.

Měření

Počet bodů

Anaerobní práh (ú./min.)

S(xi-xn)2

Počet bodů v první skupině

Poměr ATTF/ATMAX

1

8

163

425.66

2

84.9

2

5

147

78.9

3

81.67

3

7

176

46.6

3

93.62

4

7

173

16.37

4

90.1

5

8

160

18.4

3

84.66

6

5

173

3.91

2

97.19

7

7

102

243.75

4

56.67

8

5

141

14.5

2

82.94

9

11

136

63.81

2

79.07

10

5

116

37.5

3

68.24

Minimum

Maximum

5

11

102

176

3.91

425.66

2

4

56.67

97.19

Průměr

6.8

148.7

94.94

2.8

81.90

SD

1.83

23.94

128.52

0.748

11.35

Tab. 3 - Vyhodnocení lineární metodou - minimum kvadrátu odchylek

 

Měření

Počet bodů

Anaerobní práh (ú./min.)

Maximální úhel

S(xi-xn)2

Počet bodů v první skupině

Poměr ATTF/ATMAX

1

8

162

36.11

428.12

3

84.38

2

5

147

17.68

78.9

3

81.67

3

7

180

42.22

153.34

5

95.74

4

7

176

38.42

24.51

3

91.67

5

8

171

25.91

20.21

2

90.48

6

5

168

27.22

30.98

3

94.38

7

7

127

27.97

331.05

3

70.56

8

5

141

15.97

14.5

2

82.94

9

11

132

25.35

76.67

3

76.74

10

5

126

44.07

44.64

2

74.12

Minimum

Maximum

5

11

126

180

15.97

44.07

14.5

428.12

2

5

70.56

95.74

Průměr

6.8

153.00

30.09

120.29

2.90

84.27

SD

1.83

19.78

9.24

137.10

0.83

8.27

Tab. 4 - Vyhodnocení lineární metodou - maximum úhlu zlomu

Závěrečné porovnání všech metod je shrnuto do tab. 5. Z tabulky vyplývá, že k absolutní shodě všech tří metod nedochází nikdy. Ke shodě došlo u prvé metody s linárními vždy pouze v jednom případě a u lineárních metod vzájemně ve dvou případech.

Exponenciální metoda vykazuje nejmenší rozptyl. Pásmo do kterého určila anaerobní práh se pohybuje kolem 30 tepu/min. Oproti ostatním metodám vykazuje průměrně nejmenší určení anaerobního prahu i s nejmenší směrodatnou odchylkou. Oproti druhé metodě je nižší pouze o 5 tepu/min. Součet kvadrátů odchylek naměřených bodů od proložené křivky je v průměru také menší než obě ostatní metody používající k proložení regresní přímky. Poměr tepové frekvence v anaerobním prahu k maximální tepové frekvenci se pohybuje ve 12% rozsahu (od 72,78% do 84,65%).

Lineární metoda používající jako kritérium minimum kvadrátů odchylek vykazuje největší rozptyl a pásmo určení překračuje 70 tepu/min. Průměrné určení touto metodou se nachází mezi oběma metodami ale má největší směrodatnou odchylku. Protože kritérium určení je nejmenší součet kvadratických odchylek ze všech možných kombinací řešení, je průměrná hodnota se směrodatnou odchylkou menší než druhá lineární metoda, ale nevykazuje menší hodnoty než exponenciální metoda. Rozsah poměru frekvence v anaerobním prahu k maximální tepové frekvenci má také největší rozpětí představující téměř 40% (od 56,67% do 97,19%).

Druhá lineární metoda používající jako kritérium maximum úhlu zlomu, vykazuje nejvyšší průměrné hodnoty určení anaerobního prahu a má přitom menší rozptyl než první lineární metoda. Nevýhodu této metody je že součet kvadrátů odchylek je největší a to znamená i nejhorší proložení zvolenou křivkou. Průměr velikostí součtu všech čtverců odchylek je téměř trojnásobný oproti exponenciální metodě. Rozsah poměru frekvence anaerobního prahu k  maximální frekvence je v průměru 25 % (od 70,56 do 95,74).

Měření

Exponenciální metoda

minimum spojnice

Lineární metoda

minimum kvadrátů odchylek

Lineární metoda

maximum úhlu zlomu

AT-TF

S(xi-xn)2

R

AT-TF

S(xi-xn)2

R

AT-TF

S(xi-xn)2

R

1

144

92.91

75.00

163

425.66

84.9

162

428.12

84.38

2

148

25.45

82.22

147

78.9

81.67

147

78.9

81.67

3

155

109.07

82.45

176

46.6

93.62

180

153.34

95.74

4

158

26.61

82.29

173

16.37

90.1

176

24.51

91.67

5

160

24.86

84.66

160

18.4

84.66

171

20.21

90.48

6

150

5.08

84.27

173

3.91

97.19

168

30.98

94.38

7

131

51.48

72.78

102

243.75

56.67

127

331.05

70.56

8

138

35.17

81.18

141

14.5

82.94

141

14.5

82.94

9

132

24.99

76.74

136

63.81

79.07

132

76.67

76.74

10

132

14.41

77.65

116

37.5

68.24

126

44.64

74.12

Minimum

Maximum

131

160

5.08

109.07

72.78

84.65

102

176

3.91

425.66

56.67

97.19

126

180

15.97

44.07

70.56

95.74

Průměr

144.80

41.00

79.92

148.7

94.94

81.9

153.00

120.29

84.27

SD

10.54

32.30

3.88

23.94

128.519

11.35

19.78

137.10

8.27

Tab. 5 - Porovnání určení anaerobního prahu metodami

Vzájemné porovnání všech metod je v tabulce 6. Každá hodnota v tabulce vznikla podělením rozdílu velikostí parametru u jednotlivých metod a velikostí porovnávané metody. Tento rozdíl pak byl převeden na procenta.

Z tabulky vyplývá, že maximální průměrný rozdíl výsledků mezi metodami je mírně přes 5 %. Rozdíl průměrných hodnot mezi exponenciální metodou používající minimum spojnice a první lineární metodou používající minimum kvadrátu odchylek je obdobný jako rozdíl mezi oběma lineárními metodami.

Metoda

I./II.

I./III.

II./III.

Veličina

AT-TF

S(xi-xn)2

AT-TF

S(xi-xn)2

AT-TF

S(xi-xn)2

Průměr

-2.62

-56.81

-5.36

-65.92

-2.81

-21.07

Minimum

-13.29

-78.88

-13.89

-84.45

-19.69

-87.38

Maximum

28.43

142.55

4.76

142.55

3.03

0.00

Tab. 6 - Porovnání metod

Závěr

Námi popsané algoritmy pro automatizované určení anaerobního prahu ukazují možnost jak standardizovat a sjednotit určení tohoto významného fyziologického parametru - používat jednotnou metodiku pro vyhodnocení. Tím se dosáhne, že vyhodnocení anaerobního prahu bude méně závislé na zkušenostech lékařů, pouze na výběru metodiky. Odstraníme tím zčásti subjektivitu určení anaerobního prahu, která je častým argumentem kritiků anaerobního prahu. Vybrat, která metodika ze tří nabízených je nejvhodnější, ale stále závisí na zkušenosti vyšetřujícího.

U exponenciální metody je zřejmá nutnost požadavku na konkávní závislost, která u ostatních metod není nutná. Metoda určuje anaerobní práh v průměru níže než ostatní metody a nemá sklon k extrémním hodnotám. V [3] řešíme u této metody odstranění subjektivity při volbě závislosti a podle naší analýzy navrhujeme doporučení pro použití této metodiky.

Lineární metody mají někdy sklon k extrémním řešením pohybujících se na krajích měřeného intervalu, jejich velkou výhodou je ale nezávislost na typu závislosti, pracují jak pro konkávní tak konvexní závislosti. Metoda používající minimum součtu kvadrátu odchylek je metoda z matematického hlediska přesnější než metoda používající maximum úhlu zlomu, protože se při vyhodnocení do důsledku drží definice lineární regrese. Z pohledu fyziologa je však lepší druhá lineární metoda používající maximum úhlu zlomu, protože se ve své definici drží fyziologického významu anaerobního prahu definovaného jako určitý zlom [2] a náhlou změnu regulačních mechanismů.

Vyvarování se extrémních hodnot anaerobního prahu u lineárních metod by bylo možné zvolením většího počtu krajního intervalu bodů, např. tak, že první množina by měla tři a více bodů. To by však vyžadovalo větší počet naměřených bodů a to je např. při minutových záznamech téměř vyloučené. Z toho také vyplývá další rozdílné použití metod. Z tohoto hlediska je exponenciální metoda vhodná na vyhodnocení měření prováděné v minutových průměrných hodnotách a lineární metody u měření prováděných dech po dechu.

 

Poděkování

Za připomínky k minulému článku [3] které nám poskytly podněty pro další práci bychom chtěli poděkovat MUDr. Zdeňku Vilikusovi, CSc. z Ústavu tělovýchovného lékařství 1. Lékařské fakulty University Karlovy v Praze a Ing. Milanovi Hofreitrovi, CSc. z Ústavu přístrojové a regulační techniky, Fakulty strojní, Českého vysokého učení technického v Praze

 

 

Literatura

[1] Huges EF, Turner SC, Brooks GA. Effects of glycogen depletion and pedaling speed on ”anaerobic threshold”. J Appl Physiol 1982;52:1598-607.

[2] Wasserman K et al. Anaerobic threshold and respiratory gas exchange during exercise. J Appl Physiol 1973;35:236-243.

[3] Kváča P, Radvanský J, Čermák M. Určení anaerobního prahu ze spiroergometrických parametrů - metoda pro počítačové zpracování. Med Sport Boh Slov 1998;7:14-19.

[4] Yeh MP, Gardner RM, Adams TD, Yanowitz FG, Crapo RO. ”Anaerobic threshold”: problems of determination and validation. J App Physiol 1983;55:1178-86.

[5] Matsumura N, Nishijima H, Kojima S, Hashimoto F, Minami M. Determination of anaerobic threshold for assessment of functional state in patients with chronic heart failure. Circulation 1983;68:360-7.

 

Ing. Pavel Kváča

OAŘII ÚPART ČVUT Praha

Technická 4

Praha 6 - Dejvice